home

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

            "จริงใจบริการ ชาวบ้านสำคัญ พร้อมนำการพัฒนาทางหลวงชนบทให้สมบูรณ์"

 

พันธกิจ

             "กำกับดูแลทางหลวงชนบทให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์และปลอดภัย"

 

ค่านิยม

              "ความสะดวกและปลอดภัย ถือเป็นหัวใจของการพัฒนางานทางหลวงชนบท"

 

ภารกิจ

             ให้กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านทางหลวงการก่อสร้างบำรุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวมเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง

 

นโยบาย

            1. ส่งเสริมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้ประชาชนในชนบท มีโครงข่ายทางหลวงที่สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

             2. ส่งเสริมนโยบายการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น มีความสามารถในการพัฒนางานทางหลวงชนบท

 

กลยุทธ์ภายใน

             1. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

             2. เป็นองค์กรที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

             3. เปลี่ยนบทบาทจากผู้ปฏิบัติ เป็นนักวิชาการ

             4. สร้างความสามัคคี ความเสมอภาคและความเป็นธรรม

             5. สร้างระบบการสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

กลุยุทธ์ภายนอก

            1. มององค์กรส่วนท้องถิ่นเป็นเสมือนหนึ่งลูกค้า (Customer Oriented)

            2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในบทบาท

            3. ส่งเสริมนโยบายกระจายอำนาจ

            4. กำกับดูแลและการใช้ทางหลวงชนบท