home

เอกสารเผยแพร่ กรมทางหลวงชนบท

- แนวทางการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงปกติ

- ประกาศเจตจำนงสุจริต

- ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

- ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ให้ใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน) ของกรมทางหลวงชนบท

- คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 976/2552 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

- คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 1704/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

- คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 305/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

- คำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ 306/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

-ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่จากการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการแล้วทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก