home

กฏหมายเพื่อการปฏิบัติงาน

การขีดฆ่าอากรแสตมป์ ตุลาคม 2559
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ตอนที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (ตอนสุดท้าย) พฤศจิกายน 2559
รถราชการกับการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ตอนที่ 1 ธันวาคม 2559
รถราชการกับการจัดทำประกันภัยภาคบังคับ ตอนที่ 2 มกราคม 2560
การแจ้งสิทธิอุทธรณ์เงินค่าทดแทนในหนังสือแจ้งให้มารับเงินค่าทดแทน กุมภาพันธ์ 2560
หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐอีกแห่งหนึ่งต่อศาล โดยไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามมิให้ฟ้องคดีกันเองได้หรือไม่ มีนาคม 2560
การขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างในกรณีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ พฤษภาคม 2560
อายุความในการไล่เบี้ยเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว มิถุนายน 2560
ตรวจรับงานก่อนครบกำหนดระยะเวลาการบ่มคอนกรีต กรกฎาคม 2560
การคุ้มครองพยานตามกฏ ก.พ. กุมภาพันธ์ 2562
การดูแลพื้นที่ถนนบนคันคลองชลประทานที่รับมอบจากกรมชลประทาน มีนาคม 2562
การแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยการเรี่ยไร มีนาคม 2562
ความสามัคคี พลีประโยชน์เพื่อส่วนร่วม มีนาคม 2562
วินัยต่อผู้บังคับบัญชา"ต้องห้ามปฏิบัติราชการข้ามผู้บังคับบัญชา" มีนาคม 2562
รู้ไว้ไกลโทษ ตอน "กรณีตัวอย่างการเรี่ยไร" มีนาคม 2562
วินัยเล่าเรื่อง ตอนที่ 15 วินัยต่อผู้ร่วมงาน มีนาคม 2562
รู้จักระบบ RSAS (ตอนที่ 2) เมษายน 2562
ทำดี ได้ดี ต้องทำให้ถึงดี เมษายน 2562
กรณีศึกษาการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัว เมษายน 2562
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน เมษายน 2562
การมีจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พฤษภาคม 2562
วินัยต่อเพื่อนร่วมงาน พฤษภาคม 2562
คุณธรรมนำใจ พฤษภาคม 2562
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตอนที่ 4 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบ พฤษภาคม 2562