home

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านหัสคุณ

Body: 

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน กิจกรรมบำรุงทางและสะพาน ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย พท.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - (กม.ที่ 81+100) - บ้านหัสคุณ อำเภอควนขนุน, อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

ไฟล์แนบ: 

ความเห็น

1

ประกาศ วันที่ 1 เมษายน 2558 สิ้นสุด วันที่ 7 เมษายน 2558