home

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านทะเลน้อย

Body: 

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน จ้างก่อสร้าง กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย สาย พท.4007

แยกทางหลวงหมายเลข 4047 (กม.ที่ 0+900) - บ้านทะเลน้อย อำเภอเมือง, อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์แนบ: 

ความเห็น

1

ประกาศ วันที่ 1 เมษายน 2558 สิ้นสุด วันที่ 7 เมษายน 2558