home

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายถนนเฉลิมพระเกียรติฯ

Body: 

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน จ้างก่อสร้าง กิจกรรมปรับปรุงทางเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้จักรยาน สาย พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์แนบ: 

ความเห็น

1

ประกาศ วันที่ 1 เมษายน 2558  สิ้นสุด วันที่ 7 เมษายน 2558