home

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านฝาละมี

Body: 

  TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน จ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงทางและสะพาน ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย พท.4004 แยก ทล. 4081 - บ้านฝาละมี ต.จองถนน, ต.ฝาละมี อ.เขาชัยสน, อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์แนบ: 

ความเห็น

1

ประกาศ วันที่ 27 มีนาคม 2558 สิ้นสุด วันที่ 30 มีนาคม 2558