home

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านศาลาเม็ง

Body: 

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วนจ้างก่่อสร้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.1015 แยก ทล.4 - บ้านศาลาเม็ง ต.นาโหนด, โคกม่วง อ.เมือง, อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ระยะทาง 1300 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์แนบ: 

ความเห็น

1

ประกาศ วันที่ 27 มีนาคม 2558 สิ้นสุด วันที่ 30 มีนาคม 2558