home

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายสะพานยาง-โหล๊ะเร็ด

Body: 

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วนจ้างก่่อสร้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สะพานยาง - โหล๊ะเร็ด ต.เขาย่า  อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ระยะทาง 1.200 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์แนบ: 

ความเห็น

1

ประกาศ วันที่ 27 มีนาคม 2558 สิ้นสุด วันที่ 30 มีนาคม 2558