home

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านท่ายูง

Body: 

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วนจ้างก่่อสร้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.1040 แยก ทล. 4 (20+100) - บ้านท่ายูง ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง ระยะทาง 0.775 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ไฟล์แนบ: 

ความเห็น

1

ประกาศ วันที่ 27 มีนาคม 2558  สิ้นสุด วันที่ 30 มีนาคม 2558