home

แจ้งถนนชำรุด

แจ้งถนนชำรุด
ลำดับ ผู้ร้องเรียน รายละเอียดเรื่องที่ร้องเรียน ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ
1. นายฉัตรชัย แซ่ฟัน ร้องเรียนถนนสาย พท.1021 -บ้านทุ่งนาชี มีประชาชนนำท่อไปกั้นทางน้ำทำให้น้ำท่วมถนน แล้วเสร็จ ร้องเรียนผ่าน 1146
2. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ร้องเรียนถนนสายควนมะพร้าว-ต้นโดน ทางเชื่อมเข้าบ้านในเขตทางทำให้ท่อระบายถูกปิดกั้น ไม่สามารถระบายน้ำได้ เกิดน้ำท่วมขัง แล้วเสร็จ ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
3.  ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ร้องเรียนรถบรรทุกวิ่งผ่านไปมาทำให้ถนนเกิดความเสียหาย แล้วเสร็จ ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์
4. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ร้องเรียนเรื่องป้ายจราจรบริเวณสามมแยก สาย พท.4009 แยก ทล.4048 - บ.ท่าสำเภาใต้ แล้วเสร็จ ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวเรื่องทุกข์สำนักนายกรัฐมนตรี
5. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ร้องเรียนเรื่องน้ำท่วมถนนสายควนกุฏ-หานโพธิ์ เนื่องจากมีคนมาถมที่ปิดกั้นทางผ่านน้ำ แล้วเสร็จ ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
6. คุณสรร อัศโดดร ร้องเรียนถนนชำรุดบริเวณตำนาน ถนนมโนราห์ แล้วเสร็จ ร้องเรียนทางโทรศัพท์