home

logo
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ โครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2558

วันที่ : 29 เม.ย. 2558 16:45

logo
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

ประกาศแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง นายช่างโยธา และตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 24 เม.ย. 2558 19:15

logo
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนายช่างโยธา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 22 เม.ย. 2558 19:15

logo
รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการเงินกู้

 รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วนงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2558

วันที่ : 09 เม.ย. 2558 15:30

กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการเพื่อสร้างเอกลักษณ์ ทาง ทช. ครั้งที่ 1/2558

กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการเพื่อสร้างเอกลักษณ์ ทาง ทช. ครั้งที่ 1/2558

วันที่ : 31 มี.ค. 2558 17:00

ทชจ.พัทลุง ดำเนินการตามแผนตรวจสอบการบรรทุกน้ำหนักในถนนโครงข่ายทาง จ.พัทลุง

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิชัย ภู่สกุลขจร ผอ.ทชจ.พัทลุง มอบหมายให้นายพัฒนา พรหมณพันธ์ุ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่บนถนนโครงข่าย

วันที่ : 26 ก.พ. 2558 11:45

ทชจ.พัทลุง จัดโครงการ "รักษ์ทาง-รักถิ่น ถนนไร้หลุมบ่อ"

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 58 นายวิชัย ภู่สกลุขจร ผอ.ทชจ.พัทลุง เดินทางเป็นประธานในการจัดโครงการ "รักษ์ทาง-รักถิ่น ถนนไร้หลุมบ่อ" ร่วมกับ นายสมชาติ รักชุม องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนตำบลพนมวังก์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณถนนสาย พท.2013 แยก ทล.41 - บ้านใหม่ ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

วันที่ : 26 ก.พ. 2558 11:15

ทชจ.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 นายวิชัย ภู่สกุลขจร ผอ.ทชจ.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และการมอบแนวทางการปฏิบัติงานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดปากสระ ม.10 ต.ชัยบุรี .เมือง จ.พัทลุง

วันที่ : 26 ก.พ. 2558 10:45

ทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุงจัดรายการวิทยุ "หมอทาง" ครั้งที่ 1-4/2558

ทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุงจัดรายการวิทยุ "หมอทาง" ครั้งที่ 1-4/2558

วันที่ : 03 พ.ย. 2557 16:45

ทชจ.พัทลุง ลงพื้นที่เข้าดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย

ทชจ.พัทลุง ลงพื้นที่เข้าดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย

วันที่ : 03 พ.ย. 2557 16:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจฯ สาย พท.1029 แยก ทล.4 - บ้านเหมืองตะกั่ว

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง  มอบหมายให้นายประวิทย์  หนูโหยบ นายช่างโยธาชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุม ชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการตลอดความเดือดร้อน  หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางซ่อมสร้าง ผิวทางลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพท.1029 แยกทล.4 - บ.เหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ณ ศาลา ศสทช. อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

วันที่ : 03 พ.ย. 2559 16:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.2008 แยก ทล.41 - บ้านปากเหมือง

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 59 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผอ.ขทช.พัทลุง มอบหมายให้ นายเสรี จันทร์พูล ผอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดประชุมชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.2008 แยก ทล. 41 - บ้านปากเหมือง ณ โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วันที่ : 04 ต.ค. 2559 15:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.4003 แยก ทล. 4050 - บ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง สาย พท.4003 แยก ทางหลวงหมายเลข 4050 - บ้านจงเก

วันที่ : 28 ก.ย. 2559 10:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4003 แยก ทล.4050 - บ้านจงเก ณ วัดสะทัง หมูที่ 12 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านเพ็งอาจ

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4033 แยก ทล.4138 - บ้านเพ็งอาจ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ข่าวทั้งหมด

 
 
 

 

home