home

ขทช.พัทลุงเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมป้องกันอุทกภัย

วันที่ : 05 ต.ค. 2562 07:15

ขทช.พัทลุง จัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ครั้งที่ 1/2563

วันที่ : 05 ต.ค. 2562 07:15

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงเข้าดำเนินการตัดต้นไม้บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 05 ต.ค. 2562 07:15

ขทช.พัทลุง ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัย(หลักนำโค้ง)บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 05 ต.ค. 2562 07:15

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงเข้าดำเนินการตัดต้นไม้บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 05 ต.ค. 2562 07:00

ขทช.พัทลุงเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมป้องกันอุทกกภัย

วันที่ : 05 ต.ค. 2562 07:00

ขทช.พัทลุง ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัย(หลักนำโค้ง)บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 02 ต.ค. 2562 10:45

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงเข้าดำเนินการตัดต้นไม้บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 02 ต.ค. 2562 10:15

ขทช.พัทลุง ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัยบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 30 ก.ย. 2562 12:00

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการปรับปรุงหลักกิโลเมตรบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 30 ก.ย. 2562 12:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจฯ สาย พท.1029 แยก ทล.4 - บ้านเหมืองตะกั่ว

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง  มอบหมายให้นายประวิทย์  หนูโหยบ นายช่างโยธาชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุม ชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการตลอดความเดือดร้อน  หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางซ่อมสร้าง ผิวทางลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพท.1029 แยกทล.4 - บ.เหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ณ ศาลา ศสทช. อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

วันที่ : 03 พ.ย. 2559 16:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.2008 แยก ทล.41 - บ้านปากเหมือง

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 59 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผอ.ขทช.พัทลุง มอบหมายให้ นายเสรี จันทร์พูล ผอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดประชุมชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.2008 แยก ทล. 41 - บ้านปากเหมือง ณ โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วันที่ : 04 ต.ค. 2559 15:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.4003 แยก ทล. 4050 - บ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง สาย พท.4003 แยก ทางหลวงหมายเลข 4050 - บ้านจงเก

วันที่ : 28 ก.ย. 2559 10:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4003 แยก ทล.4050 - บ้านจงเก ณ วัดสะทัง หมูที่ 12 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านเพ็งอาจ

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4033 แยก ทล.4138 - บ้านเพ็งอาจ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สาย พท.4001 - บ้านท่าช้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน อำนวยความปลอดภัยบริเวรหน้าโรงเรียน ถนนสาย พท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4047 - บ้านท่าช้าง อำเภอเมือง, ควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biiding)

วันที่ : 23 ส.ค. 2561 20:15

logo
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สาย พท.1042 - บ้านถ้ำน้ำเย็น

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน อำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย พท.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านถ้ำน้ำเย็น อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 23 ส.ค. 2561 20:14

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สาย พท.4025 - บ้านท่าเชียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน อำนวยความปลอดภัยบริเวรหน้าโรงเรียน ถนนสาย พท.4025 แยกทางหลวงหมายเลข 4121 - บ้านท่าเชียด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 23 ส.ค. 2561 20:13

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบทสายหลัก สาย พท.4033 แยก ทล.4138 - บ้านเพ็งอาจ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบทสายหลัก ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย พท.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 4138 - บ้านเพ็งอาจ อำเภอบางแก้ว, ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 20 ส.ค. 2561 18:26

ขทช.พัทลุง ดำเนินการตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ดำเนินการตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย พท.1021 แยก ทล.4 - บ้านทุ่งนาชี อ.เมือง, อ.ศรีนครินทร์, อ.กงหรา จ.พัทลุง

วันที่ : 19 มิ.ย. 2561 13:38

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.4032 - บ้านควนโก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย พท.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 4081 - บ้านควนโก อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 30 พ.ค. 2561 17:50

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย พท.4055-บ้านควนแร่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย พท.4055 แยกทางหลวงหมายเลข 4285 - บ้านควนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 16 พ.ค. 2561 11:41

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง เข้าดำเนินการปรับปรุงป้าย น.1 บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง เข้าดำเนินการปรับปรุงป้ายแนะนำชื่อสายทาง (น.1) บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สายพท.1021 แยก ทล.4 - บ้านทุ่งนาชี อ.เมือง, อ.ศรีนครินทร์, อ.กงหรา จ.พัทลุง

วันที่ : 19 เม.ย. 2561 10:59

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายโครงการปรับปรุงบริเวณค่อขวดไหล่ทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย พท.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - น้ำตกไพรวัลย์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย โครงการปรับปรุงบริเวณค่อขวดไหล่ทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย พท.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - น้ำตกไพรวัลย์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

วันที่ : 18 เม.ย. 2561 16:50

logo
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวรเสี่ยงอันตราย

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวรเสี่ยงอันตราย โครงการปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ถนนสาย พท.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - น้ำตกไพรวัลย์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคึาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 10 เม.ย. 2561 11:57

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 
 
 

 

home