home

ขทช.พัทลุงเข้าดำเนินการซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางชนบท

วันที่ : 30 ก.ย. 2562 11:15

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงเข้าดำเนินการตัดต้นไม้บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 26 ก.ย. 2562 14:00

บทความสำนักกฎหมาย เรื่อง ขอดูคะแนนโหวตให้ออก

วันที่ : 25 ก.ย. 2562 11:15

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง ประจำเดือน กันยายน 2562

วันที่ : 23 ก.ย. 2562 14:45

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการรดน้ำต้นไม้บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 23 ก.ย. 2562 14:45

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการรดน้ำต้นไม้บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 23 ก.ย. 2562 10:15

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 23 ก.ย. 2562 10:15

ขทช.พัทลุง จัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ครั้งที่ 51/2562

วันที่ : 23 ก.ย. 2562 10:15

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงเข้าดำเนินการตัดต้นไม้บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท ขทช.พัทลุง

วันที่ : 18 ก.ย. 2562 09:30

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ร่วมประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน กันยายน 2562

วันที่ : 18 ก.ย. 2562 08:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจฯ สาย พท.1029 แยก ทล.4 - บ้านเหมืองตะกั่ว

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง  มอบหมายให้นายประวิทย์  หนูโหยบ นายช่างโยธาชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุม ชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการตลอดความเดือดร้อน  หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางซ่อมสร้าง ผิวทางลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพท.1029 แยกทล.4 - บ.เหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ณ ศาลา ศสทช. อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

วันที่ : 03 พ.ย. 2559 16:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.2008 แยก ทล.41 - บ้านปากเหมือง

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 59 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผอ.ขทช.พัทลุง มอบหมายให้ นายเสรี จันทร์พูล ผอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดประชุมชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.2008 แยก ทล. 41 - บ้านปากเหมือง ณ โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วันที่ : 04 ต.ค. 2559 15:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.4003 แยก ทล. 4050 - บ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง สาย พท.4003 แยก ทางหลวงหมายเลข 4050 - บ้านจงเก

วันที่ : 28 ก.ย. 2559 10:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4003 แยก ทล.4050 - บ้านจงเก ณ วัดสะทัง หมูที่ 12 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านเพ็งอาจ

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4033 แยก ทล.4138 - บ้านเพ็งอาจ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย พท.4001 - บ้านท่าช้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก งานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย พท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4047- บ้านท่าช้างอำเภอเมือง, ควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 11 ก.ย. 2561 20:20

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย พท.2041 - บ้านทุ่งชุมพล

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก งานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย พท.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านทุ่งชุมพล อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 10 ก.ย. 2561 20:36

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย พท.2008 - บ้านปากเหมือง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก งานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย พท.2008 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านปากเหมือง อำเภอควนขนุน, ศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 10 ก.ย. 2561 20:31

logo
การจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย พท.1023 - บ้านหารเทา

การจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย พท.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหารเทา รางระบายน้ำ คสล. แบบปิด อำเภอป่าบอน, ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 07 ก.ย. 2561 22:36

logo
การจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ฉาบผิวลาดยางพาราสเลอรี่ซีล สาย พท.1042 - บ้านถ้ำน้ำเย็น

การจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ฉาบผิวลาดยางพาราสเลอรี่ซีล สาย พท.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านถ้ำน้ำเย็น อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 07 ก.ย. 2561 22:35

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย พท.2013 - บ้านใหม่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย พท.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านใหม่ รางระบายน้ำ คสล.แบบปิด อำเภอควนขนุน, เมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 06 ก.ย. 2561 23:09

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.1023 - บ้านหารเทา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ฉาบผิวลาดยางพาราสเลอรี่ซีล สาย พท.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหารเทา อำเภอป่าบอน, ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 06 ก.ย. 2561 22:56

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.4003 - บ้านจงเก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีีต สาย พท.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4050 - บ้านจงเกอำเภอเมือง, เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 06 ก.ย. 2561 22:55

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.2013 - บ้านใหม่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท เสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.2013 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านใหม่ อำเภอควนขนุน, เมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 06 ก.ย. 2561 22:54

logo
ถ้ำน้ำเย็น

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย พท.1042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านถ้ำน้ำเย็น รางระบายน้ำ คสล.แบบปิด อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 06 ก.ย. 2561 22:52

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 
 
 

 

home