home

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงเข้าดำเนินการตัดต้นไม้บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 09 ต.ค. 2562 15:30

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 09 ต.ค. 2562 15:15

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 09 ต.ค. 2562 15:15

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงเข้าดำเนินการทดสอบคุณภาพบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 09 ต.ค. 2562 14:30

ขทช.พัทลุงเข้าดำเนินการซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทางชนบท

วันที่ : 07 ต.ค. 2562 16:45

ขทช.พัทลุงเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมป้องกันการระบายน้ำช่วงอุทกภัย

วันที่ : 07 ต.ค. 2562 16:15

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงเข้าดำเนินการตัดต้นไม้บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 07 ต.ค. 2562 16:30

ขทช.พัทลุงเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมป้องกันอุทกภัย

วันที่ : 05 ต.ค. 2562 07:15

ขทช.พัทลุง จัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ครั้งที่ 1/2563

วันที่ : 05 ต.ค. 2562 07:15

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงเข้าดำเนินการตัดต้นไม้บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 05 ต.ค. 2562 07:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจฯ สาย พท.1029 แยก ทล.4 - บ้านเหมืองตะกั่ว

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง  มอบหมายให้นายประวิทย์  หนูโหยบ นายช่างโยธาชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุม ชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการตลอดความเดือดร้อน  หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางซ่อมสร้าง ผิวทางลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพท.1029 แยกทล.4 - บ.เหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ณ ศาลา ศสทช. อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

วันที่ : 03 พ.ย. 2559 16:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.2008 แยก ทล.41 - บ้านปากเหมือง

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 59 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผอ.ขทช.พัทลุง มอบหมายให้ นายเสรี จันทร์พูล ผอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดประชุมชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.2008 แยก ทล. 41 - บ้านปากเหมือง ณ โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วันที่ : 04 ต.ค. 2559 15:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.4003 แยก ทล. 4050 - บ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง สาย พท.4003 แยก ทางหลวงหมายเลข 4050 - บ้านจงเก

วันที่ : 28 ก.ย. 2559 10:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4003 แยก ทล.4050 - บ้านจงเก ณ วัดสะทัง หมูที่ 12 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านเพ็งอาจ

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4033 แยก ทล.4138 - บ้านเพ็งอาจ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สะพาน พท.013 สะพานบ้านวังหลัก

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานและเชิงลาดสะพาน พท.013 สะพานบ้านวังหลัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง 

วันที่ : 28 ก.ย. 2561 20:16

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อบำรุงรักษาทาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อบำรุงรักษาทาง พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด กิจกรรมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 13 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 28 ก.ย. 2561 14:16

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต บ้านแหลมโตนด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 4048 - บ้านแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 3.525 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 28 ก.ย. 2561 14:10

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อบำรุงรักษาทาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อบำรุงรักษาทาง พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด กิจกรรมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 13 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 21 ก.ย. 2561 22:48

logo
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต บ้านแหลมโตนด

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 4048 - บ้านแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 3.525 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 20 ก.ย. 2561 20:31

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.2041 - บ้านทุ่งชุมพล

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ฉาบผิวลาดยางพาราสเลอรี่ซีล สาย พท.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านทุ่งชุมพล อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 19 ก.ย. 2561 19:56

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.5057 - บ้านทุ่งลาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย พท.5057 แยกทางหลวงชนบท พท.1011 - บ้านทุ่งลาน รางระบายน้ำ คสล.แบบปิด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 19 ก.ย. 2561 19:46

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สย พท.4003 - บ้านจงเก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 4050 - บ้านจงเก อำเภอเมือง, เข้าชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 18 ก.ย. 2561 19:30

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.1023 - บ้านหารเทา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย พท.1023 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหารเทา รางระบายน้ำ คสล.แบบปิด อำเภอป่าบอน, ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 13 ก.ย. 2561 21:02

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.1042 - บ้านถ้ำน้ำเย็น

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบ ฉาบผิวลาดยางพาราสเลอรี่ซีล สาย พท.1042 - แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านถ้ำน้ำเย็น อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 13 ก.ย. 2561 21:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยงานทาง สาย พท.1029 - บ้านเหมืองตะกั่ว

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยงานทาง สาย พท.4026 - บ้านชะแล้

logo
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย พท.1014 - บ้านควนอินนอโม

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย พท.1002 - บ้านคู

logo
สอบราคาจ้างเหมา สาย พท.1005 แยก ทล.4 - บ้านไสแตระ

logo
สอบราคาจ้างเหมา สาย พท.1023 แยก ทล.4 - บ้านหารเทา

logo
สอบราคาจ้างเหมา สาย พท.1014 แยก ทล.4 - บ้านควนอินนอโม

logo
สอบราคาจ้างเหมา สาย พท.5057 แยก ทช.1011 - บ้านทุ่งลาน

logo
สอบราคาจ้างเหมา สาย พท.2013 แยก ทล.41 - บ้านใหม่

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 
 
 

 

home