home

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยางบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 14 พ.ย. 2562 14:15

ขทช.พัทลุงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลลอยกระทง

วันที่ : 13 พ.ย. 2562 16:30

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการทำความสะอาดผิวจราจรบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 13 พ.ย. 2562 16:30

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการทำความสะอาดผิวจราจรบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 09 พ.ย. 2562 19:15

ขทช.พัทลุง จัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ครั้งที่ 6/2563

วันที่ : 09 พ.ย. 2562 19:15

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 09 พ.ย. 2562 19:15

ขทช.พัทลุง ดำเนินการปรับปรุงปูGuard Railบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 09 พ.ย. 2562 19:15

ขทช.พัทลุง ดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัย(หลักนำโค้ง)บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 09 พ.ย. 2562 19:00

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 09 พ.ย. 2562 19:00

ขทช.พัทลุง ดำเนินการปรับปรุงปูแผ่นกระเบื้องปูทางเท้าบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 09 พ.ย. 2562 19:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจฯ สาย พท.1029 แยก ทล.4 - บ้านเหมืองตะกั่ว

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง  มอบหมายให้นายประวิทย์  หนูโหยบ นายช่างโยธาชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุม ชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการตลอดความเดือดร้อน  หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางซ่อมสร้าง ผิวทางลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพท.1029 แยกทล.4 - บ.เหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ณ ศาลา ศสทช. อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

วันที่ : 03 พ.ย. 2559 16:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.2008 แยก ทล.41 - บ้านปากเหมือง

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 59 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผอ.ขทช.พัทลุง มอบหมายให้ นายเสรี จันทร์พูล ผอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดประชุมชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.2008 แยก ทล. 41 - บ้านปากเหมือง ณ โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วันที่ : 04 ต.ค. 2559 15:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.4003 แยก ทล. 4050 - บ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง สาย พท.4003 แยก ทางหลวงหมายเลข 4050 - บ้านจงเก

วันที่ : 28 ก.ย. 2559 10:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4003 แยก ทล.4050 - บ้านจงเก ณ วัดสะทัง หมูที่ 12 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านเพ็งอาจ

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4033 แยก ทล.4138 - บ้านเพ็งอาจ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท บ้านควนตะแบก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย พท.4053 แยกทางหลวงหมายเลข 4163 - บ้านควนตะแบก รางระบายน้ำ คสล.แบบปิด อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 10 ต.ค. 2561 20:12

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต บ้านศาลาเม็ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านศาลาเม็ง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.335 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 10 ต.ค. 2561 20:10

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สะพาน พท.012 สะพานวัดกลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานและเชิงลาดสะพาน พท.012 สะพานวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 04 ต.ค. 2561 18:50

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท พท.013 สะพานบ้านวังหลัก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานและเชิงลาดสะพาน พท.013 สะพานบ้านวังหลัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 04 ต.ค. 2561 18:48

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สะพาน พท.005 สะพานบ้านท่าเตียน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานและเชิงลาดสะพาน พท.005 สะพานบ้านท่าเตียน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 04 ต.ค. 2561 18:47

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.4009 - บ้านท่าสำเภาใต้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย พท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4048 - บ้านท่าสำเภาใต้ รางระบายน้ำ คสล.แบบปิด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 03 ต.ค. 2561 18:24

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.4053 - บ้านควนตะแบก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำ สาย พท.4053 แยกหลวงหมายเลข 4163 - บ้านควนตะแบก รางระบายน้ำ คสล. แบบปิด อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 01 ต.ค. 2561 15:05

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต บ้านศาลาเม็ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านศาลาเม็ง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.335 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 01 ต.ค. 2561 14:56

logo
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สะพาน พท.005 สะพานบ้านท่าเตียน

ร่างประกาศ ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานและเชิงลาดสะพาน พท.005 สะพานบ้านท่าเตียน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง 

วันที่ : 28 ก.ย. 2561 20:19

logo
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สะพาน พท.012 สะพานวัดกลาง

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานและเชิงลาด สะพาน พท.012 สะพานวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 28 ก.ย. 2561 20:17

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
TOR : สาย พท.1020 แยก ทล.4 - บ้านป่าแก่

TOR : จ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง พท.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 43+050) - บ้านป่าแก่ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา, อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 2.300 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 12 พ.ย. 2557 15:25

logo
TOR : สาย พท.5037 - บ้านขัน

จ้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดบางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.5037 แยกทางหลวงชนบท พท.1010 (กม.ที่ 5+000) - บ้านขัน ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.033 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 03 พ.ย. 2557 16:35

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง สาย พท.1011 แยก ทล.4 - บ้านควนกุฎ

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.4025 - บ้านท่าเชียด

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยงานทาง สาย พท.2013 - บ้านใหม่

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยงานทาง สาย พท.5057 - บ้านทุ่งลาน

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยงานทาง สาย พท.1023 - บ้านหารเทา

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยงานทาง สาย พท.1011 - บ้านควนกุฎ

logo
สอบราคาจ้างเหมา สาย พท.2016 แยก ทล.41 - บ้านหัสคุณ

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยงานทาง สาย พท.4009 - บ้านท่าสำเภาใต้

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยงานทาง สาย พท.1010 - บ้านควนปริง

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยงานทาง สาย พท.1005 - บ้านไสแตระ

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 
 
 

 

home