home

ขทช.พัทลุง ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

วันที่ : 17 เม.ย. 2562 16:45

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

วันที่ : 17 เม.ย. 2562 16:45

ขทช.พัทลุง อำนวยความสะดวกและปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62

วันที่ : 17 เม.ย. 2562 16:45

ขทช.พัทลุง จัดชุดลาดตระเวนเส้นทางเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอันตราย

วันที่ : 17 เม.ย. 2562 16:45

ขทช.พัทลุง ออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์

วันที่ : 17 เม.ย. 2562 16:45

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

วันที่ : 17 เม.ย. 2562 16:30

ขทช.พัทลุง อำนวยความสะดวกและปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62

วันที่ : 17 เม.ย. 2562 16:15

ขทช.พัทลุง จัดชุดลาดตระเวนเส้นทางเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอันตราย

วันที่ : 17 เม.ย. 2562 16:15

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) ลงพื้นที่ จ.พัทลุง ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62

วันที่ : 17 เม.ย. 2562 16:15

ขทช.พัทลุง ร่วมทำแบบบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

วันที่ : 17 เม.ย. 2562 16:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจฯ สาย พท.1029 แยก ทล.4 - บ้านเหมืองตะกั่ว

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง  มอบหมายให้นายประวิทย์  หนูโหยบ นายช่างโยธาชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุม ชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการตลอดความเดือดร้อน  หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางซ่อมสร้าง ผิวทางลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพท.1029 แยกทล.4 - บ.เหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ณ ศาลา ศสทช. อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

วันที่ : 03 พ.ย. 2559 16:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.2008 แยก ทล.41 - บ้านปากเหมือง

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 59 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผอ.ขทช.พัทลุง มอบหมายให้ นายเสรี จันทร์พูล ผอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดประชุมชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.2008 แยก ทล. 41 - บ้านปากเหมือง ณ โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วันที่ : 04 ต.ค. 2559 15:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.4003 แยก ทล. 4050 - บ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง สาย พท.4003 แยก ทางหลวงหมายเลข 4050 - บ้านจงเก

วันที่ : 28 ก.ย. 2559 10:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4003 แยก ทล.4050 - บ้านจงเก ณ วัดสะทัง หมูที่ 12 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านเพ็งอาจ

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4033 แยก ทล.4138 - บ้านเพ็งอาจ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ข่าวทั้งหมด
logo
การประกวดราคาจ้าง สาย พท.5036 - บ้านหนองอ้ายเล

การประกวดราคาจ้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.5036 แยกทางหลวงชนบท พท.2030 (กม.ที่ 4+500) - บ้านหนองอ้ายเล ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 21 ต.ค. 2557 16:15

logo
การประกวดราคาจ้าง สาย พท.5051 - บ้านท่าเนียน

การประกวดราคาจ้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.5051 แยกทางหลวงชนบท 4026 (กม.ที่ 7+800) - บ้านท่าเนียน ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.431 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 21 ต.ค. 2557 16:12

logo
การประกวดราคาจ้าง สาย พท.4046 - บ้านควนพระ

การประกวดราคาจ้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 4049 (กม.ที่ 15+300) - บ้านควนพระ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 2.191 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 21 ต.ค. 2557 16:09

logo
การประกวดราคาจ้าง สาย พท.1010 - บ้านขัน

การประกวดราคาจ้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.5037 แยกทางหลวงชนบท พท.1010 (กม.ที่ 5+000) - บ้านขัน ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.032 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 21 ต.ค. 2557 16:05

logo
TOR : สาย พท.5036 แยกหลวงชนบท พท.2030 - บ้านหนองอ้ายเล

TOR : จ้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.5036 แยกทางหลวงชนบท พท.2030 (กม.ที่ 4+500) - บ้านหนองอ้ายเล ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.250 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 17 ต.ค. 2557 15:07

logo
TOR : สาย พท.5051 แยกทางหลวงชนบท 4026 - บ้านท่าเนียน

TOR : จ้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.5051 แยกทางหลวงชนบท 4026 (กม.ที่ 7+800) - บ้านท่าเนียน ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.431 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 17 ต.ค. 2557 15:02

logo
TOR : สาย พท.4046 แยก ทล.4049 - บ้านควนพระ

TOR : จ้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.4046 แยกทางหลวงหมายเลข 4049 (กม.ที่ 15+300) - บ้านควนพระ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 2.191 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 17 ต.ค. 2557 14:54

logo
TOR : สาย พท.5037 แยกทางหลวงชนบท พท.1010 - บ้านขัน

TOR : จ้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.5037 แยกทางหลวงชนบท พท.1010 (กม.ที่ 5+000) - บ้านขัน ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.032 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 17 ต.ค. 2557 14:45

logo
ประกวดราคา สายทาง พท.1010 แยก ทล.4 - บ้านควนปริง

การประกวดราคาจ้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยงานทาง งานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สายทาง พท.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านควนปริง อำเภอเมือง, อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระยะทางตลอดสาย 11.117 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 14 ต.ค. 2557 14:17

logo
TOR : สายทาง พท.1010 แยก ทล.4 - บ.ควนปริง

TOR : จ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยงานทาง และปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สายทาง พท.1010 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านควนปริง อำเภอเมือง, อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระยะทางตลอดสาย 11.117 กิโลเมตร

วันที่ : 08 ต.ค. 2557 16:34

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 
 
 

 

home