home

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 22 พ.ย. 2562 14:45

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 22 พ.ย. 2562 14:45

ขทช.พัทลุง จัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ครั้งที่ 8/2563

วันที่ : 22 พ.ย. 2562 16:00

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทปากพะยูน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

วันที่ : 22 พ.ย. 2562 10:30

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยางบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 22 พ.ย. 2562 09:00

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยางบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 22 พ.ย. 2562 09:00

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 22 พ.ย. 2562 09:00

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยางบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 22 พ.ย. 2562 09:00

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการเก็บป้ายผิดบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 22 พ.ย. 2562 09:00

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

วันที่ : 20 พ.ย. 2562 16:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจฯ สาย พท.1029 แยก ทล.4 - บ้านเหมืองตะกั่ว

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง  มอบหมายให้นายประวิทย์  หนูโหยบ นายช่างโยธาชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุม ชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการตลอดความเดือดร้อน  หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางซ่อมสร้าง ผิวทางลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพท.1029 แยกทล.4 - บ.เหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ณ ศาลา ศสทช. อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

วันที่ : 03 พ.ย. 2559 16:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.2008 แยก ทล.41 - บ้านปากเหมือง

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 59 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผอ.ขทช.พัทลุง มอบหมายให้ นายเสรี จันทร์พูล ผอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดประชุมชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.2008 แยก ทล. 41 - บ้านปากเหมือง ณ โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วันที่ : 04 ต.ค. 2559 15:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.4003 แยก ทล. 4050 - บ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง สาย พท.4003 แยก ทางหลวงหมายเลข 4050 - บ้านจงเก

วันที่ : 28 ก.ย. 2559 10:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4003 แยก ทล.4050 - บ้านจงเก ณ วัดสะทัง หมูที่ 12 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านเพ็งอาจ

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4033 แยก ทล.4138 - บ้านเพ็งอาจ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านสำนักปรางค์

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านสำนักปรางค์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 29 พ.ย. 2561 14:07

logo
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต บ้านสำนักปรางค์

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านสำนักปรางค์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 26 พ.ย. 2561 19:50

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.4009 - บ้านท่าสำเภาใต้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม สาย พท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4048 - บ้านท่าสำเภาใต้ (ส.12+320) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 15 พ.ย. 2561 18:25

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.1011 - บ้านควนกุฏ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม สาย พท.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านควนกุฏ (ส.0+838) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 15 พ.ย. 2561 18:24

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรัปบรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม สาย พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ส.5+900) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 14 พ.ย. 2561 20:01

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.4007 - บ้านทะเลน้อย

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรัปบรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม สาย พท.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 4047 - บ้านทะเลน้อย (ส.2+976) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 14 พ.ย. 2561 19:58

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย พท.1029 - บ้านเหมืองตะกั่ว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม งานทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย พท.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเหมืองตะกั่ว อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 14 พ.ย. 2561 19:56

logo
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.4009 - บ้านท่าสำเภาใต้

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักาาทางหลวงชนบท ปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม สาย พท.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 4048 - บ้านท่าสำเภาใต้ (ส.12+320) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 09 พ.ย. 2561 19:08

logo
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.1011 - บ้านควนกุฏ

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงโครงสร้างสะพานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม สาย พท.1011 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านควนกุฏ (ส.0+838) อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 09 พ.ย. 2561 19:07

logo
ร่างประกาศ ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางแยกและจุดเชื่อม สาย พท.1029 - บ้านเหมืองตะกั่ว

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม งานทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย พท.1029 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเหมืองตะกั่ว อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จำนวน 3 แห่ง 

วันที่ : 08 พ.ย. 2561 21:22

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายวัดเต่า

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายวัดเต่า

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 16:35

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านจงเก

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน บ้านจงเก 

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 16:31

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านหัสคุณ

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านหัสคุณ

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 16:20

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ บ.ท่าสำเภาใต้

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน บ้านท่าสำเภาใต้ 

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 16:16

logo
TOR :สายทาง พท.5057 แยก ทล.1011-บ.ทุ่งลาน

TOR : จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยงานทางและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ติดตั้งเครื่องกั้นพร้อมสัญณาณไฟวาบอัตโนมัติ สายทาง พท.5057 แยก ทล.1011-บ.ทุ่งลาน ต.ควนมะพร้าว, ต.ตำนาน  อ.เมือง จ.พัทลุง จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 01 ธ.ค. 2557 20:56

logo
TOR : สาย พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยงานทาง)

TOR : จ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยงานทาง สายทาง พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 3.275 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 21 พ.ย. 2557 21:16

logo
TOR : สาย พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์)

TOR : จ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ สายทาง พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอควนขนุน, อำเภอระโนด จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 5.300 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 21 พ.ย. 2557 21:09

logo
TOR : สาย พท.4004 แยก ทล.4081 - บ้านฝาละมี

TOR : จ้างกิจกรรมซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำและป้องกันการกัดเซาะบริเวณคอสะพาน สาย พท.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 4081 (กม.ที่ 16+150) - บ้านฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 21 พ.ย. 2557 21:00

logo
TOR : สาย พท.4001 แยก ทล.4047 - บ้านท่าช้าง

TOR : จ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยงานทาง งานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง สาย พท.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 4047 (กม.ที่ 4+650) - บ้านท่าช้าง ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ : 21 พ.ย. 2557 16:50

logo
TOR : สาย พท.4042 แยก ทล.4 - บ้านถ้ำน้ำเย็น

TOR : จ้างกิจกรรมซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.4042 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.ที่ 39+500) - บ้านถ้ำน้ำเย็น อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 0.220 กิโลเมตร

วันที่ : 21 พ.ย. 2557 16:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยก สาย พท.1027 - น้ำตกไพรวัลย์

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.1023 แยก ทล.4-บ้านหารเทา

logo
สอบราคาจ้างเหมา สาย พท.2038 แยก ทล.41-วัดเต่า

logo
สอบราคาจ้างเหมา สาย พท.4046 แยก ทล.4049- บ้านควนพระ

logo
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย พท.4055 แยก ทล.4285 - บ้านควนแร่

logo
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัย สาย พท.4042 - บ้านควนพระ

logo
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวเจ้าหน้าที่ห

logo
สอบราคาจ้างเหมา สาย พท.1011 แยก ทล.4 - บ้านควนกุฏ

logo
สอบราคาจ้างเหมา สาย พท.2008 แยก ทล.41 - บ้านปากเหมือง

logo
สอบราคาจ้างเหมา กิจกรรมบำรุงรักษาทาง สาย พท.5036 - บ้านหนองอ้ายเล

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 
 
 

 

home