home

ความเป็นมา

          หลังจากมีการปฏิรูประบบราชการ และได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 ทำให้มีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมใหม่ กรมทางหลวงชนบทเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รวมภารกิจของกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท และกรมโยธาธิการ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านทางหลวงการก่อสร้าง บำรุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ ครอบคฃุมทั่วทั้งประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวมเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง

         สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงานหนึ่งในระดับจังหวัด ที่จะต้องปฏิบัติตามภารกิจดังกล่้าว ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่รัฐบาลได้วางไว้ ซึ่งสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดวพัทลุงเป็นส่วนหนึ่งของสำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ประกอบด้วย 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่างที่จะร่วมกันพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ได้ในอนาคต

        ปัจจุบัน สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่ ณ 173 หมู่ที่ 1 ถนนบ้านแร่-ควนกุฏ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีขอบเขตการปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง โดยมุ่งเน้นปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงให้เชื่อมโยงติดต่อกันได้อย่างทั่วถึง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และสงเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีกินดียิ่งขึ้น และจะพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้เหมาะสม ถูกต้อง ควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป