home

ขทช.พัทลุง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

วันที่ : 02 ธ.ค. 2562 10:15

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงเข้าดำเนินการตัดต้นไม้บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 29 พ.ย. 2562 14:15

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยางบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 29 พ.ย. 2562 14:15

ขทช.พัทลุง จัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ครั้งที่ 9/2563

วันที่ : 29 พ.ย. 2562 14:15

ขทช.พัทลุงเข้าดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมป้องกันการระบายน้ำช่วงอุทกภัย

วันที่ : 28 พ.ย. 2562 09:00

แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงเข้าดำเนินการตัดต้นไม้บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 28 พ.ย. 2562 08:45

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 28 พ.ย. 2562 08:45

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 28 พ.ย. 2562 08:45

ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการปรับปรุงทัศนียภาพบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท

วันที่ : 27 พ.ย. 2562 11:15

ขทช.พัทลุง จัดรายการวิทยุ "ทช.หมอทาง" ครั้งที่ 8/2563

วันที่ : 22 พ.ย. 2562 16:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจฯ สาย พท.1029 แยก ทล.4 - บ้านเหมืองตะกั่ว

 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง  มอบหมายให้นายประวิทย์  หนูโหยบ นายช่างโยธาชำนาญงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุม ชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการตลอดความเดือดร้อน  หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางซ่อมสร้าง ผิวทางลาดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพท.1029 แยกทล.4 - บ.เหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ณ ศาลา ศสทช. อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

วันที่ : 03 พ.ย. 2559 16:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.2008 แยก ทล.41 - บ้านปากเหมือง

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 59 นายอนันต์ ทิพวันต์ ผอ.ขทช.พัทลุง มอบหมายให้ นายเสรี จันทร์พูล ผอ.ส่วนอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดประชุมชี้แจงเผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนในขั้นตอนก่อการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พท.2008 แยก ทล. 41 - บ้านปากเหมือง ณ โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

วันที่ : 04 ต.ค. 2559 15:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงฯ สาย พท.4003 แยก ทล. 4050 - บ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง สาย พท.4003 แยก ทางหลวงหมายเลข 4050 - บ้านจงเก

วันที่ : 28 ก.ย. 2559 10:00

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านจงเก

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4003 แยก ทล.4050 - บ้านจงเก ณ วัดสะทัง หมูที่ 12 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดฯ สายบ้านเพ็งอาจ

ขทช.พัทลุง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อประชาชน และบันทึกความร่วมมือ 3 ฝ่าย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทาง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย พท.4033 แยก ทล.4138 - บ้านเพ็งอาจ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง

วันที่ : 24 ก.พ. 2559 09:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง สาย พท.1002 - บ้านคู

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พท.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านคู อำเภอเมือง, กงหรา จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 27 ธ.ค. 2561 20:08

logo
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรัปบรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง สาย พท.1002 - บ้านคู

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง ถนนสาย พท.1002 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านคู อำเภอเมือง, กงหรา จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 21 ธ.ค. 2561 18:35

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน กิจกรรมป้ายแบบ Over Head และ Over hang

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อบำรุงรักษาทาง พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด กิจกรรมป้ายแบบ Over Head และ Over hang จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 18 ธ.ค. 2561 17:37

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.4055 - บ้านควนแร่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สาย พท.4055 แยกทางหลวงหมายเลข 4285 - บ้านควนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 18 ธ.ค. 2561 17:35

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอควนขนุน, ระโนด จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 18 ธ.ค. 2561 17:32

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.5050

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สาย พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอควนขนุน, ระโนด จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 07 ธ.ค. 2561 18:31

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท สาย พท.4055 - บ้านควนแร่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน สาย พท.4055 แยกทางหลวงหมายเลข 4285 - บ้านควนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 07 ธ.ค. 2561 18:30

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน กิจกรรมป้ายแบบ Over Head และ Over hang

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อบำรุงรักษาทาง พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด กิจกรรมป้ายแบบ Over Head และ Over hang จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 07 ธ.ค. 2561 15:58

logo
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต บ้านสำนักปรางค์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมถนนลาดยาง/คอนกรีต ถนนสาย แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านสำนักปรางค์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 06 ธ.ค. 2561 14:34

logo
ร่างประกวดราคาการจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย พท.4026 - บ้านชะแล้

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางแยกและจุดต่อเชื่อม งานทางแยกและจุดต่อเชื่อม ถนนสาย พท.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 4181 - บ้านชะแล้ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จำนวน 6 แห่ง 

วันที่ : 30 พ.ย. 2561 19:54

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
TOR กิจกรรมติดตั้งป้ายจราจรเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 1 โครงการ

TOR โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน งบกระตุ้นเผศรษฐกิจ 2558 กิจกรรมติดตั้งป้ายจราจรเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 1 โครงการ (จำนวน 5 แห่ง)

วันที่ : 23 เม.ย. 2558 19:42

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านหัสคุณ

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน สาย พท.2016 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - (กม.ที่ 81+100) - บ้านหัสคุณ อำเภอควนขนุน, อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

วันที่ : 01 เม.ย. 2558 21:06

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายไชยบุรี

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน สายไชยบุรี ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 01 เม.ย. 2558 20:50

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านทุ่งลาน

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน จ้างก่อสร้าง สาย พท.5057 แยกทางหลวงชนบท พท.1011 (กม.ที่ 11+350) - บ้านทุ่งลาน ตำบลตำนาน อำเภอเมือง, อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 01 เม.ย. 2558 20:42

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านทะเลน้อย

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน สาย พท.4007แยกทางหลวงหมายเลข 4047 (กม.ที่ 0+900) - บ้านทะเลน้อย อำเภอเมือง, อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

วันที่ : 01 เม.ย. 2558 20:32

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายถนนเฉลิมพระเกียรติฯ

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน สาย พท.5050 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

วันที่ : 01 เม.ย. 2558 20:19

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านฝาละมี

  TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านฝาละมี 

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 20:06

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านศาลาเม็ง

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สาย พท.1015 แยก ทล.4 - บ้านศาลาเม็ง 

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 19:59

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายสะพานยาง-โหล๊ะเร็ด

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  สาย สะพานยาง - โหล๊ะเร็ด

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 19:50

logo
TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านท่ายูง

TOR : โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สายบ้านท่ายูง

วันที่ : 27 มี.ค. 2558 19:41

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
สอบราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท ครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล รถหัวลาก

logo
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย พท.4007 - บ้านทะเลน้อย

logo
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สาย พท.4019 - บ้านแหลมโตนด

logo
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สาย พท.2041 แยกทางหลวงหมายเลข 41 - บ้านทุ่งชุมพล

logo
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สาย พท.4053 - บ้านควนตะแบก

logo
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ราวกันอันตราย สาย พท.2006 - บ้านสำนักปรางค์

logo
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ราวกันอันตราย สาย พท.4007 - บ้านทะเลน้อย

logo
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ราวกันอันตราย สาย พท.4053 - บ้านควนตะแบก

logo
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย พท.1029 - บ้านเหมืองตะกั่ว

logo
สอบราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย พท.1020 - บ้านป่าแก่

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 
 
 

 

home